Polityka informacyjna

Regulamin

Regulamin

Platformy zamówieniowej B2B

 

§ 1

Dane identyfikujące Sprzedającego i definicje

 1. Niniejszy regulaminu określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem Platformy zamówieniowej B2B prowadzonej dla przedsiębiorców przez ELIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 18c (kod: 31-564), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000034198, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 14 580 500,00 złotych, posługującą się numerem NIP 872-20-76-258 oraz REGON 691530091
 2. Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
  2. Sprzedający – ELIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 18c (kod: 31-564), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000034198, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 14 580 500,00 złotych, posługującą się numerem NIP 872-20-76-258 oraz REGON 691530091, tel. 12 683 88 00, e-mail: kontaktb2b@elitpolska.pl;
  3. Platforma zamówieniowa B2B – oznacza platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego pod adresami internetowymi katalog.elitpolska.pl;
  4. Oddział – wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez Sprzedającego poza siedzibą Sprzedającego lub głównym miejscem wykonywania działalności;
  5. Katalog Produktów – udostępniona na Platformie zamówieniowej B2B lista Produktów wraz z ich opisami, parametrami technicznymi i użytkowymi oraz cenami rabatami uwzględniającymi indywidualne warunki ustalone w Umowie handlowej;
  6. Kupujący – Przedsiębiorca, który zawarł ze Sprzedającym Umowę handlową, zarejestrował się na Platformie sprzedażowej B2B i uzyskał indywidualny login oraz hasło.
  7. Konto – indywidualny profil utworzony dla Kupującego na Platformie zamówieniowej B2B;
  8. Koszyk – oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie katalog.elitpolska.pl, która umożliwia złożenie Zamówienia i gdzie Kupujący precyzuje szczegóły Zamówienia m.in. takie jak: adres dostawy, rodzaj dokumenty sprzedaży, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia;
  9. Produkt – oznacza rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sprzedającego;
  10. Przerwa Techniczna – przerwa wynikająca z planowanych prac serwisowo-technicznych, Siły Wyższej, czy też awarii lub/i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy zamówieniowej B2B;
  11. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  12. Punkt odbioru osobistego – Oddziały Sprzedającego wyszczególnione w Załączniku nr 2 – Lista Punktów odbioru osobistego do niniejszego Regulaminu, w których można odebrać/zwrócić zamówiony Produkt;
  13. Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Sprzedającego, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, w tym w szczególności takie zdarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki;
  14. Umowa handlowa – umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym określająca warunki handlowe w zakresie zasad nabywania przez Kupującego Produktów;
  15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie i w Umowie handlowej, na mocy której Sprzedający sprzedaje Kupującemu Produkt określony w Zamówieniu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę Produktu;
  16. Zamówienie – zamówienie wybranych Produktów z Katalogu Produktów, złożone przez Kupującego za pośrednictwem Platformy zamówieniowej B2B.

 

§ 2

Usługi elektroniczne

 1. Sprzedający świadczy w ramach Platformy zamówieniowej B2B nieodpłatne usługi w postaci możliwości założenia Konta celem umożliwienia Kupującym zamawiania Produktów.
 2. Korzystanie z Platformy zamówieniowej B2B może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedający prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konto na Platformie zamówieniowej B2B może założyć jedynie Przedsiębiorca, który zawarł ze Sprzedającym Umowę handlową.
 5. Przedsiębiorca zainteresowany zawarciem Umowy handlowej i uzyskaniem dostępu do Platformy zamówieniowej B2B musi skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.
 6. Rejestracja Kont wymaga wypełnienia przez Kupującego formularza rejestracyjnego on-line na stronie katalog.elitpolska.pl.
 7. Warunkiem rejestracji Konta jest wyrażenie przez Kupującego zgody na treść Regulaminu oraz podanie i zgoda na wykorzystanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 8. Po weryfikacji formularza rejestracyjnego Kupującemu zostanie przyznany indywidualny login i hasło oraz nastąpi aktywacja Konta na Platformie zamówieniowej B2B (zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji Konta.
 10. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy zamówieniowej B2B należy zgłaszać na adres mailowy: kontaktb2b@elitpolska.pl
 11. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 12. Kupujący, który dokonał rejestracji Konta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Kupującego, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 13. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Kupującego z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, w szczególności ze zobowiązań wynikających z zawartych Umów Sprzedaży, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
 14. Kupujący jest uprawniony do zamawiania Produktów jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym.
 15. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Sprzedającego szkody, Kupujący będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

 

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Platforma zamówieniowa B2B jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy B2B, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Do korzystania z Platformy zamówieniowej B2Bniezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa. Minimalne wymagania odnośnie przeglądarki internetowej to:
  1. Mozilla Firefox od wersji 27
  2. Google Chrome od wersji 33,
  3. Appe Safari od wersji 5,
  4. Microsoft Internet Explorer od wersji 10.

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym, sieci internetowej lub oprogramowaniu używanym przez Kupującego celem skorzystania z Platformy zamówieniowej B2B, a które uniemożliwiają lub utrudniają Kupującemu korzystanie z Platformy zamówieniowej B2B.
 2. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Kupujący akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 

§ 4

Produkty i ceny

 1. Platforma zamówieniowa B2B zawiera Katalog Produktów. Informacje o Produktach podane w Katalogu Produktów, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na Platformie zamówieniowej B2B podana jest w złotych polskich i jest ceną netto, do której należy doliczyć właściwy podatek od towarów i usług.
 3. Kupujący może dokonać wyboru innej waluty poprzez wybranie odpowiedniej opcji w trakcie zamawiania Produktów. W takim przypadku cena w złotych polskich zostanie automatycznie przeliczona na wybraną walutę według średniego kursu NBP z dnia poprzedniego.

 

§ 5

Zasady dokonywania zamówień

 1. W celu zamówienia Produktów za pośrednictwem Platformy zamówieniowej B2B należy się zalogować na Konto, przy pomocy indywidualnego loginu i hasła, a następnie dokonać wyboru Produktów z Katalogu Produktów i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 2. Po dokonaniu wyboru Produktów i uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych Kupujący otrzyma podsumowanie wyboru oraz zapytanie o jego ostateczne potwierdzenie. Potwierdzenie stanowi moment zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Modyfikacja Zamówienia przez Kupującego jest możliwa telefonicznie do czasu wysłania Produktu i jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy modyfikacji lub zmiany Zamówienia, w szczególności jeżeli zmiana jest niemożliwa ze względów technicznych, wiązałaby się ze znacznymi niedogodnościami dla Sprzedającego, względnie byłaby sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym lub zawartymi umowami przez Sprzedającego.
 4. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionego Produktu a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie.
 5. Za pośrednictwem Platformy zamówieniowej B2B można zamawiać Produkty przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przypadków powodujących Przerwę Techniczną.
 6. O Przerwach Technicznych wynikających z planowanych prac serwisowo-technicznych Platformy zamówieniowej B2B Kupujący są, w miarę możliwości, informowani poprzez stronę internetową katalog.elitpolska.pl

 

§ 6

Realizacja zamówień, płatność oraz dostawa

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 7-18
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie. W przypadku braku dostępności danego Produktu w magazynie Sprzedającego, Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego częściowo. W takim przypadku Kupujący otrzyma powiadomienie o przewidywanym terminie realizacji pozostałej części Zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości, Kupujący otrzyma powiadomienie za pośrednictwem Platformy zamówieniowej B2B.
 4. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
  1. płatność gotówką/kartą w Punkcie odbioru osobistego;
  2. płatność przelewem na konto podane: 10 1240 4764 1111 0000 4863 6380;
  3. płatność za pośrednictwem systemu płatności PayU
 5. Sprzedawca nie pokrywa kosztów, jakie poniesie Kupujący w związku z realizacją płatności na rzecz Sprzedającego.
 6. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest jedynie na terenie RP, za pośrednictwem transportu firmowego Sprzedającego i jest bezpłatna. Kupujący może także dokonać odbioru osobistego w jednym z Punktów odbioru osobistego.
 7. Zamówione Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w trakcie rejestracji Konta.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych Produktów, zmian ich cen, wprowadzania i modyfikowania ofert promocyjnych w zależności od warunków rynkowych. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły Zamówienie przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w katalogu Produktów.
 9. Do zamówionych Produktów dołączany jest dowód zakupu tj. faktura VAT lub paragon. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu poprzez zaznaczenie wyboru w odpowiednim miejscu w trakcie zamawiania Produktów
 10. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.

 

§ 7

Postępowanie reklamacyjne, warunki gwarancji, zwroty

 1. Reklamacje, w przypadku wady Produktu, winny być składane na formularzu reklamacji znajdującym się na stronie katalog.elitpolska.pl. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kontaktb2b@elitpolska.pl lub złożyć osobiście w Punkcie odbioru osobistego. Następnie Kupujący bez zbędnej zwłoki na własny koszty odsyła reklamowany Produkt do siedziby Sprzedającego albo przekazuje go Sprzedającemu albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru.
 2. W przypadku wysyłki reklamowanego Produktu, Produkt winien być przesłany z pełnym wyposażeniem oraz w opakowaniu gwarantującym w czasie jego transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 3. Sprzedający nie jest producentem Produktów i nie udziela gwarancji na jakiekolwiek Produkty będące w jego ofercie.
 4. Niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 5. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Produkt:  
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego uznania może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego; 
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 ust. 1-4 powyżej. 
 6. Kupujący ma 14 dniowy okres na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

 

§ 8

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „ELIT POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą al. Pokoju 18c, 31-564 Kraków;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  1. Założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze względu na zawartą umowę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu usunięcia konta użytkownika lub wycofania udzielonej zgody.
  2. Realizacji złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego zamówień w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o podatku od towarów i usług), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.
  3. Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz ELIT POLSKA, podmiotom, którym ELIT POLSKA powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić realizację złożonych zamówień.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

§ 9

Ochrona tajemnicy handlowej

 1. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Sprzedającego, otrzymanych m.in. poprzez Platformę zamówieniową B2B, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.
 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Umową handlową wiążące są zapisy Umowy handlowej.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wyraźnego umieszczenia na Platformie zamówieniowej B2B. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto będzie usunięte).
 4. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, jej strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W przypadku nierozwiązania sporu polubownie sądem właściwym dla wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności związanych z Umową Sprzedaży będzie sąd właściwy dla Sprzedającego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016

Polityka informacyjna

Tego towaru nie możesz kupić na paragon